ترجيعات

ترجيعات <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ترجيعات شاعر 403 بيت است و با اين ابيات آغاز ميشود :

اي زده خيمة حدوث و قدم

در سراپردة وجود و عدم

جزتو كس واقف وجود تو نيست

هم تويي راز خويش را محرم

از تو غايب نبوده ام يكروز

وز تو خالي نبوده ام يكدم

پيش درياي كبرياي تو هست

دو جهان كم ز قطره اي شبنم

كه بغير از تو در جهان كس نيست

جز تو موجود جاودان كس نيست

ما را برهان زما ، كه تا ما    

با خويشتنيم بت پرستيم

گر نيك و بديم ، ور بد و نيك

هم آن توايم هرچه هستيم

در ده قدحي ، كه از عراقي

الا به شراب وا  نه رستيم

سيزلرساغ اولون 

/ 0 نظر / 21 بازدید