غزليات

غزليات <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

غزليات عراقي  بيشترين حجم اشعار شاعر را در بر مي گيرد و تعداد 3067 بيت از غزليات وي قابل دسترسي بوده است و اين بخش از اشعار با بيت هاي زير آغاز و با ابيات بعدي خاتمه مي يابد :

هر سحر صد ناله و زاري كنم پيش صبا

تا زمن پيغامي آرد بر سر كوي شما

باد مي پيمايم و يرباد عمري ميدهم

ورنه بر خاك در تو ره كجا يابد صبا ؟

چون ندارم همدمي ، با باد ميگويم سخن

چون نيابم مرهمي ، از باد ميجويم شفا

خود ندارد بي رخ تو زندگاني قيمتي

زندگاني بي رخ تو مرگ باشد با عنا

با آنكه ز گلشن وصالت                    دانم نرسد به بنده بويي

ليكن شده ام به آرزو شاد                 مآزار تو ، كم ز آرزويي

سوداي محال در دماغم                   افكنده به هرزه هايهويي

داده سر خويش را عراقي              زير خم زلف تو چو گويی 

سيزلرساغ اولون 

/ 0 نظر / 20 بازدید