رباعيات

رباعيات <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در زمينة رباعيات نيز شاعر ابياتي چند سروده است كه تعداد 334 بيت از آنرا مرحوم سعيد نفيسي در كليات خود گردآوري نموده است و با ابيات زير آغاز و خانمه مي يابد :

با آنكه خوش آيد از تو اي يار جفا

ليكن هرگز جفا نباشد چو وفا

با اينهمه راضيم به دشنام از تو

از دوست چه دشنام ، چه نفرين ، چه دعا

ميخانه و مسجد همه از اسبابست

هركس كه برين بماند او در خوابست

آنجا كه ببينند خدا را پاكان

نه مسجد و ميخانه ، ولي محرابست

يارب تو مرا بخود توانگر گردان

وزهرچه جز از تست دلم برگردان

آميخته شد مس دغل با نقدم

آخر نظري مس مرا زر گردان

اميد بلبل بيدل ز گل وفاداريست

ولي وفا نكند شاهدي كه بازاريست

همه شب بر آستانت شده كار من گدايي

بخدا كه اين گدايي ندهم به پادشايي

ز فراق چون ننالم ز دل شكسته چون ني ؟

كه بسوخت بندبندم ز حرارت جدايي

نه به سرو تكيه كردم ، نه به ساية صنوبر

بتو تكيه كردم اي شه كه تو ساية خدايي

مه من هنوز طفلي به جفا مباش مايل

كه طبيعت تو عادت نكند به بي وفايی

سيزلرساغ اولون 

/ 0 نظر / 19 بازدید